Notice

News

ዜና ቑፅረሪ ሰለስተ

ዜና ቁፅሪ ሰለስተ 

ቤት ጽ/ት ዋና ኦዲተር መርበብ ሓበሬታ አተአታትዩ

ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ናይ ባአሉ መርበብ ሓበሬታ አስሪሑ አመሪቑ፡፡
እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ብዝገበሮ ዉእሊ መሰረተት መርበብ ሓበሬታ አስሪሑ አመሪቑ ፡፡