Notice

ልኡኽ፤ራእይ፤ዕላማ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ

መእተዊ፡


ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀንዲ ዝተጣየሸሉ ምኽንያት ናይ ተሓታትነት ግልፅነትን ኣሰራርሓ ንምስፋን በዚ ኣቢሉ ህዝቢ ኣብ ኣመራርሕኡ እምነት ከሕድርን ዝርከብ ሃፍቲ ኣብ ስልጡን ቅልጡፍን ዕቤት ክውዕል ንምሕጋዝ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልልና እንታይ ዓይነት ኣጠቓቅማ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ኮምፕዩተር፡ፕሪንተር፡ፎቶኮፕ ማሽን ካልኦትን ኣብ ስፐፊኬሽን ኣብ ግዚኢት ኣብ ፅሬት እቶም ዝተገዘኡ ነቲ ዝተገዘእሉ ዕላማ ይውዕሉ ኣለው፡፡ ኣብ ክልልና ዲቨሎፕ ዝሾኑ ሶፍትዌራት ስታንዳርድ ኣብ ምካኖምን ሴኩርት ዝተሓለው ምካኑን ካልኦት ዝአምሳሰሉ ስርዓት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣብ ምትግባር ኦዲት ምግባር ስርዓት ዝሓለወ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንክልልው ዝዓለመ እዩ፡፡