Notice

ፍቃድ ዝረኸቡ ዝርዝር ኦዲተራት

ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ

ናይ ውልቀ ኪኢላ ሒሳብ ብርኪ 1(ሓደ) ዝርዝር አድራሻ

ተ/ቑ

ሽም ኪኢላ

ዓይነት ሞያ

ብርኪ

ስ/ቑፅሪ

 
 

1

ኣይተ ኪሮስ ገ/ማርያም ገ/ሚካኤል

ኪ/ሒሳብ

1

0914728054

 

2

ኣይተ ሃይሉ ወ/ሩፋኤል ካሕሳይ

ኪ/ሒሳብ

1

0914700936

 

3

ኣይተ ሙሉ በርሀ ዝኽሩ

ኪ/ሒሳብ

1

0914707188

 

4

ኣይተ ግርማይ ኣበራ ገ/ሚካኤል

ኪ/ሒሳብ

1

0914700272

 

5

ኣይተ ሃደራ ተስፋይ ገዛሀኽ

ኪ/ሒሳብ

1

0914314807

 

6

ኣይተ ኣበበ ካሕሳይ ገ/ፅዮን

ኪ/ሒሳብ

1

0914708102

 

7

ኣይተ ኣበበ ኣሰፋ ገ/መድህን

ኪ/ሒሳብ

1

0914722980

 

8

ኣይተ ዓ/ወርቅ ገ/መድህን መሸሻ

ኪ/ሒሳብ

1

0914705800

 

9

ኣይተ ገ/ሚካኤል ግደይ ገ/መድህን

ኪ/ሒሳብ

1

0914704830

 

10

ኣይተ ረዳኢ ኣብርሃ ህንደያ

ኪ/ሒሳብ

1

0914727080

 

11

ኣይተ ማዕርግ ሓድጉ ባህረ

ኪ/ሒሳብ

1

0914705152

 

12

ኣይተ ኣፈወርቅ ግርማይ ሓጎስ

ኪ/ሒሳብ

1

0914705462

 

13

ኣይተ ኣታኽልቲ ኪዳነ ፍቃዱ

ኪ/ሒሳብ

1

0914301690

 

14

ኣይተ ኪሮስ በርሀ ቢያድግልኝ

ኪ/ሒሳብ

1

0914701596

 

15

አይተ ሙሉ  መስለ ኣበራ

ኪ/ሒሳብ

1

0914300334

 

16

ወ/ሮ ይርጋለም ኪሮስ ለማ

ኪ/ሒሳብ

1

0914752373

 

17

ኣይተ መስፍን ካሕሳይ ወልዱ

ኪ/ሒሳብ

1

0914705521

 

18

ኣይተ ኣስፋው ገብሩ ወ/ኣረጋይ

ኪ/ሒሳብ

1

0914726015

 

19

ኣይተ ኣለምሰገድ ካሳ አተይ

ኪ/ሒሳብ

1

0914701624

 

20

ኣይተ ሲሳይ ገ/ሄር ገ/ስላሴ

ኪ/ሒሳብ

1

0913060087

 

21

ኣይተ ኪ/ማርያም ስዩም መኮነን

ኪ/ሒሳብ

1

0914706597

 

22

ኣይተ ሰለሞን ከበደ እሸቴ

ኪ/ሒሳብ

1

0914700092

 

23

ኣይተ ኣርአያ ገ/ሄር ገ/መድህን

ኪ/ሒሳብ

1

O914700134

 

24

ኣይተ ገብሩ ተካ  ገ/ዋህድ

ኪ/ሒሳብ

1

0931097568

 

25

ወ/ሮ ራሄል ኣባተ የማነ

ኪ/ሒሳብ

1

O914703586

 

26

አይተ ተክላይ ገ/ሄር ገ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

1

0914707639

 

27

አይተ መኮነን ሓዱሽ  ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

1

0914728853

 

28

አይተ ደስታ አሰፋ በርሀ

ኪ/ሒሳብ

1

0914720052

 

 

 

ናይ ውልቀ ኪኢላ ሒሳብ ብርኪ 2(ኽልተ) ዝርዝር አድራሻ

 

ተ/ቑ

ሽም ኪኢላ

ዓይነት ሞያ

ብርኪ

ስ/ቑፅሪ

 
 

1

ወ/ሮ ርግበ ገብረ ሓጎስ

ኪ/ሒሳብ

2

0914700642

 

2

ኣይተ ክብሮም ሃይሉ ወ/ጅወርግስ

ኪ/ሒሳብ

2

0914302021

 

3

ኣይተ ነጋሲ ረዳኢ ካሕሳይ

ኪ/ሒሳብ

2

0914722030

 

4

ኣይተ ቢንያም ዘነበ ወ/ስላሴ

ኪ/ሒሳብ

2

0914423305

 

5

ኣይተ መሓመድጥዑም ለገሰ አብርሃ

ኪ/ሒሳብ

2

0911006330

 

6

ኣይተ ኣባዲ ሓጎስ ወ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

2

0914748616

 

7

ወ/ሮ መዓዛ ንጉሰ ፍስሃ

ኪ/ሒሳብ

2

0914727046

 

8

አይተ ቸኮል ኪሮስ አዳነ

ኪ/ሒሳብ

2

0914753193

 

9

ወ/ሮ ንግስቲ ይፍጠር ወልዱ

ኪ/ሒሳብ

2

0914034527

 

10

አይተ ዩሃንስ ተፈራ ገ/የሱስ

ኪ/ሒሳብ

2

0914705717

 

11

አይተ ሃብታሙ ገ/ጊዮርጊስ ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

2

0914728691

 

12

አይተ ግርማይ ገ/ዮሃንስ ሃደራ

ኪ/ሒሳብ

2

0914706393

 

13

ኣይተ መሓሪ ግርማይ ኣድሃና

ኪ/ሒሳብ

2

0914755726

 

14

አይተ ሃፍቶም ገብሩ ወ/ገብርኤል

ኪ/ሒሳብ

2

0910325185

 

15

አይተ መብራህቱ አሰፋ ሰማዉ

ኪ/ሒሳብ

2

0914776488

 

 

ናይ ውልቀ ኪኢላ ሒሳብ ብርኪ 3(ሰለስተ) ዝርዝር አድራሻ

 

ተ/ቑ

ሽም ኪኢላ

ዓይነት ሞያ

ብርኪ

ስ/ቑፅሪ

 
 

1

ኣይተ ዮሴፍ ተ/ሃይማት ኪዳኑ

ኪ/ሒሳብ

3

0914265450

 

2

ኣይተ ይትባረክ ሓጎስ ኣብርሃ

ኪ/ሒሳብ

3

0914036739

 

3

ኣይተ ኣልማዝ ከበደ ኣካሉ

ኪ/ሒሳብ

3

0914733113

 

4

ኣይተ መንበረ ሃ/ኪሮስ ልኡል

ኪ/ሒሳብ

3

0914728229

 

5

ኣይተ ኪሮስ ኣረፋይነ ገ/ሄር

ኪ/ሒሳብ

3

0915513839

 

6

ኣይተ ፍፁም ወ/ጊዮርጊስ ተሰማ

ኪ/ሒሳብ

3

0914186401

 

7

ኣይተ ሃይለኪሮስ ታደሰ ተድላ

ኪ/ሒሳብ

3

0914728549

 

8

ኣይተ ኣምባቸው ንጉሰ ክሒሰን

ኪ/ሒሳብ

3

0914730188

 

9

ኣይተ ሚካኤል ገ/ሂወት ደስታ

ኪ/ሒሳብ

3

0914749938

 

10

ኣይተ መብራት ጣሰው ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

3

0914706545

 

11

ኣይተ ሙሉ ኣበበ ስዩም

ኪ/ሒሳብ

3

0914752555

 

12

ኣይተ ሓጎስ ገ/ሂወት ዘውዱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914043760

 

13

ኣይተ ዮሃንስ ገ/መድህን ኪዳኑ

ኪ/ሒሳብ

3

0914751697

 

14

ኣይተ ነጋሲ ገብረኣብ ታከለ

ኪ/ሒሳብ

3

0911541754

 

15

ኣይተ ሰለሞን ካሕሳይ ወልዱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914723798

 

16

ኣይተ መስፍን ሓለፎም ረዳ

ኪ/ሒሳብ

3

0914314002

 

17

ኣይተ ሰለሞን ገ/ኪዳን ኪዳኑ

ኪ/ሒሳብ

3

0911533319

 

18

ኣይተ ገ/ዋህድ ኣባዲ ማሩ

ኪ/ሒሳብ

3

0914744134

 

19

ኣይተ መኮነን ብርሃኑ ያይኑ

ኪ/ሒሳብ

3

0914142615

 

20

ኣይተ ኣርአያ ኣማረ መስፍን

ኪ/ሒሳብ

3

0914730050

 

21

ኣይተ ያሬድ በላይ ከበደው

ኪ/ሒሳብ

3

0913048903

 

22

ኣይተ እኑን ካሳ አተይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914708938

 

23

ኣይተ ሃብታሙ ኣብርሃ ገሰሰ

ኪ/ሒሳብ

3

0914745892

 

24

ኣይተ ሙዑዝ ኣርጋይ ኣማረ

ኪ/ሒሳብ

3

0914708690

 

25

ኣይተ ሙሉጌታ ወልዱ በላይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914708673

 

26

ኣይተ ተሾመ ገ/መድህን ተድላ

ኪ/ሒሳብ

3

0914508300

 

27

ወ/ሮ ሳራ ፍትዊ ግደይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914026020

 

28

ኣይተ ኤልያስ ሁንዴ ወ/ጊወርጊስ

ኪ/ሒሳብ

3

0914721719

 

29

ወ/ሮ ገነት ፍሰሃ ኣባይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914705812

 

30

ኣይተ ዳንኤል ጠዓመ ገ/ዮሱስ

ኪ/ሒሳብ

3

0914731097

 

31

ኣይተ ተ/ማርያም ተካ ገ/ሚካኤል

ኪ/ሒሳብ

3

0914269031

 

32

ኣይተ ኣደም ሙስጦፋ አደም

ኪ/ሒሳብ

3

0914007732

 

33

ኣይተ መሓመድ ሙሳ ኣህመድ

ኪ/ሒሳብ

3

0914749096

 

34

ኣይተ ሺሻይ ወሉ ተኽለ

ኪ/ሒሳብ

3

0914777411

 

35

ኣይተ ገ/ገርግስ ግደይ ኪ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914189626

 

36

ኣይተ ዮሃንስ ክንደያ ኣሸብር

ኪ/ሒሳብ

3

0914728571

 

37

ኣይተ ኣሸናፊ አለፈ መረሳ

ኪ/ሒሳብ

3

0914726456

 

38

ኣይተ  መሓሪ ኣለማዮህ እያሱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914740841

 

39

ኣይተ ኣስገዶም ተወልደ ግርማይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914725920

 

40

ኣይተ ዮናስ ገ/ኣነንያ ገብሩ

ኪ/ሒሳብ

3

0914727461

 

41

ኣይተ ሃይሉ መዝገበ ገ/ሚካኤል

ኪ/ሒሳብ

3

0914132907

 

42

ኣይተ ሰለሞን ገ/ፃዲቅ ገብሩ

ኪ/ሒሳብ

3

0914311257

 

43

ኣይተ ሃ/ስላሴ  መድህን ግደይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914510256

 

44

ኣይተ ኪሮስ ሓድሽ ተስፋይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914748078

 

45

ኣይተ ተፈሪ ብሩ ሓጎስ

ኪ/ሒሳብ

3

0914723674

 

46

ኣይተ ሲሳይ ደስታ ከበደው

ኪ/ሒሳብ

3

0914723674

 

47

ኣይተ ዮናስ ገ/ሄር ኣፅብሃ

ኪ/ሒሳብ

3

0910972493

 

48

ኣይተ ሙሴ ኣስፋው ገ/መስቀል

ኪ/ሒሳብ

3

0914707225

 

49

ኣይተ ሰለሞን በሃይሉ እምባየ

ኪ/ሒሳብ

3

0914733605

 

50

ኣይተ ገ/ተኽለ መረሳ ወልዱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914720088

 

51

ኣይተ ይብራህ ገ/ስላሴ ክሕሸን

ኪ/ሒሳብ

3

0914709854

 

52

ኣይተ ሙዑዝ ወ/ስላሴ ኪዳነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914730793

 

53

ወ/ሮ አለም ገብረ አበራ

ኪ/ሒሳብ

3

0914733298

 

54

ኣይተ ኻልኣዩ ኪሮስ  ሃፍቱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914728076

 

55

ኣይተ ተፈራ ሃ/ማርያም ገላን

ኪ/ሒሳብ

3

0914703063

 

56

ኣይተ ኤፍሬም ኣለምስገድ በየነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914135996

 

57

ኣይተ ተወልደ መዝገበ ተስፉ

ኪ/ሒሳብ

3

0914761799

 

58

ኣይተ ግዛቸው ንጉሰ ሁሪሳ

ኪ/ሒሳብ

3

0914728077

 

59

ወ/ሮ ኣዜብ ሃ/ስላሴ  ገብረ

ኪ/ሒሳብ

3

0914703311

 

60

ኣይተ ገ/ፃዲቅ ሃይሉ አብርሃ

ኪ/ሒሳብ

3

0914724007

 

61

ኣይተ ግርማይ ኣብርሃ ካሕሳይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914745292

 

62

ኣይተ ሓድጉ ኣርአያ  ገ/ኪዳን

ኪ/ሒሳብ

3

0914728838

 

63

ኣይተ ኣሸናፊ ሓለፎም  ክሕሸን

ኪ/ሒሳብ

3

0914742446

 

64

ኣይተ ኣታኽልቲ ታደለ ገ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914741000

 

65

ኣይተ መዋእል በየነ ብርሃነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914757250

 

66

ኣይተ በላይ ፈንታዉ አባይ

ኪ/ሒሳብ

3

0910664533

 

67

ኣይተ የማነ በየነ ገ/ሄር

ኪ/ሒሳብ

3

0914746909

 

68

ኣይተ ዳንኤል ገ/ማርያም ግደይ

ኪ/ሒሳብ

3

0920867834

 

69

ኣይተ ተስፉ ሓድሽ ዱቤ

ኪ/ሒሳብ

3

0914717641

 

70

ኣይተ ኪዳይ በሪሁ ገ/መድህን 

ኪ/ሒሳብ

3

0914248214

 

71

ኣይተ ግርማይ በላይ  አብርሃ

ኪ/ሒሳብ

3

0914708515

 

72

ኣይተ ዳንኤል ብርሃነ አስገዶም

ኪ/ሒሳብ

3

0914746969

 

73

ኣይተ ፀጋይ ሓጎስ አለሙ

ኪ/ሒሳብ

3

0914729036

 

74

ኣይተ ሃብቱ ኣብርሃ መለስ

ኪ/ሒሳብ

3

0932363838

 

75

ኣይተ ሓበኖም ጎይተኦም  ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

3

0914010121

 

76

ኣይተ ዘነበ ሃይሉ በየነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914709550

 

77

ኣይተ ዳንኤል ደስታ  ኪዳነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914784269

 

78

ኣይተ ተኸስተ ካሳ ተስፋሁነኝ

ኪ/ሒሳብ

3

0910459371

 

79

ወ/ሮ ብርሃን ገ/ስላሴ  ሰርፀ

ኪ/ሒሳብ

3

0914765884

 

80

ወ/ሮ ቅዱሳን ልኡል ገ/ሄር

ኪ/ሒሳብ

3

0914777958

 

81

አይተ ገ/ገርግስ ገ/ሄር በርሀ

ኪ/ሒሳብ

3

0914279367

 

82

አይተ ፍቃዱ አብርሃ ገብረ

ኪ/ሒሳብ

3

0920875996

 

83

አይተ ሃይለ ወ/ገብርኤል ምላሹ

ኪ/ሒሳብ

3

0914776418

 

84

አይተ ብርሃኑ ነጋሲ ገ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914702183

 

85

ወ/ት ገነት በየነ ተስፋይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914734268

 

86

አይተ ይርጋለም ታረቀ ካሕሳይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914192043

 

87

አይተ አለም ዘርኡ ከበደ

ኪ/ሒሳብ

3

0911018639

 

88

አይተ ያሲር ኢብራሂም ጣሂር

ኪ/ሒሳብ

3

0914747642

 

89

አይተ ጥዑም ተስፋይ ወልደ

ኪ/ሒሳብ

3

0914739288

 

90

አይተ ግርማፅዮን ብርሃኑ መረሳ

ኪ/ሒሳብ

3

0914749778

 

91

አይተ ካሕሳይ  ፀጋይ ፃዕዱ

ኪ/ሒሳብ

3

0914709101

 

92

አይተ ግርማይ ወ/ሚካኤል ወ/ጊዮርጊስ

ኪ/ሒሳብ

3

0913283297

 

93

አይተ ተኽላይ ሓጎስ  ገ/ስላሰ

ኪ/ሒሳብ

3

0914026222

 

94

አይተ ረዳኢ ፀጋይ ሓዱሽ

ኪ/ሒሳብ

3

0911317273

 

95

አይተ አለምንጉስ ባህታ ሃፍቱ

ኪ/ሒሳብ

3

0932349595

 

96

ወ/ሮ ምስግና አለማዮህ አዱኛ

ኪ/ሒሳብ

3

0914754522

 

97

አይተ ሓዱሽ አማረ መንገሻ

ኪ/ሒሳብ

3

0913719381

 

98

አይተ ሃፍቶም ረዳኢ ገ/ሄር

ኪ/ሒሳብ

3

0914141495

 

99

አይተ ደበሳይ ብስራት ወ/ጊዮርጊስ

ኪ/ሒሳብ

3

0932039538

 

100

አይተ አብርሃ አድሃና ካሕሳይ

ኪ/ሒሳብ

3

0920043217

 

101

አይተ ዻዉሎስ ገብራይ ዒንዳይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914746431

 

102

አይተ አብርሃ ገ/መድህን ገ/ህይዎት

ኪ/ሒሳብ

3

0914265880

 

103

አይተ አማኑኤል ሓጎስ  ገ/ህይዎት

ኪ/ሒሳብ

3

0914751510

 

104

ወ/ሮ አልማዝ ዘካርያስ  ተክለማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914032616

 

105

አይተ ዮሴፍ ታደሰ  ገብሩ

ኪ/ሒሳብ

3

0914722072

 

106

አይተ ገ/ኪዳን አብርሃ ገ/አረጋዊ

ኪ/ሒሳብ

3

0914753875

 

107

አይተ ተስፋይ ንጉስ አረፋይነ

ኪ/ሒሳብ

3

0914161048

 

108

አይተ ግደይ ፍስሃ ተክለገሪማ

ኪ/ሒሳብ

3

0914775148

 

109

አይተ በረኸት ሓዱሽ ገ/ዮሃንስ

ኪ/ሒሳብ

3

0914767338

 

110

አይት አወል ያሲን ዑስማን

ኪ/ሒሳብ

3

0914747411

 

111

ወ/ሮ ሰተኑር መሓመድ ስራጅ አደም

ኪ/ሒሳብ

3

0914708389

 

112

አይተ ዓወት ወ/ጊዮርጊስ  ተሰማ

ኪ/ሒሳብ

3

0914768398

 

113

አይተ እዮብ አረጋዊ ወ/ማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914121658

 

114

አይተ ጌታቸዉ ግርማይ ንጉስ

ኪ/ሒሳብ

3

0914097835

 

115

ወ/ሮ ትዕበ ገ/ማርያም ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

3

0913266527

 

116

ወ/ሮ ብርክቲ አባይ ተስፋማርያም

ኪ/ሒሳብ

3

0914726251

 

117

አይተ ፍትሃነገስት አስመላሽ ዉነህ

ኪ/ሒሳብ

3

0914025973

 

118

አይተ መኮነን ሓዱሽ  ሃይሉ

ኪ/ሒሳብ

3

0914728853

 

119

ወ/ሮ ሰናይት ካሕሳይ ገብሩ

ኪ/ሒሳብ

3

0914763480

 

120

አይተ ኪዱ ገ/ተንሳይ ገ/መድህን

ኪ/ሒሳብ

3

0912176145

 

121

አየተ ሓጎስ ግደይ እምባፍራሽ

ኪ/ሒሳብ

3

0913451487

 

122

አይተ ሄኖክ ከንፉ ፀጋይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914767073

 

123

አይተ ፍፁም ዋሴ አባይ

ኪ/ሒሳብ

3

0914110567

 

124

አይተ አለምሰገድ ተክላይ ይሕደጎ

ኪ/ሒሳብ

3

0910971915

 

125

አይተ ብርሃነ አለማዮህ ገ/ህይዎት

ኪ/ሒሳብ

3

0914709698

 

 

ጠቅላላ ካብ ብርኪ ሓደ ክሳብ ብርኪ ሰለስተ ዘለዉና ኪኢላታት ሒሳብ በዝሒ  168